Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Διαφοροποίηση μισθών 2020 σε σχέση με το 2019

 

Σύνοψη

Οριακή αύξηση των ακαθαρίστων μισθών ύψους 0,23% θα προκύψει στους μισθούς των εκπαιδευτικών το Γενάρη του 2020, λόγω αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος¹. Σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο,  ο τιμάριθμος, ως ποσοστό επί των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων²  αυξάνεται από 1,04% που ήταν το 2019, σε  1,27% το 2020. Επιπλέον τα ποσοστά  κλιμακωτής αποκοπής μειώνονται κατά  2,5 ποσοστιαίες μονάδες στα κλιμάκια άνω των € 1000 με βάση τον πρώτο Πίνακα³ που δίνουμε στις σημειώσεις του άρθρου. Η μέση καθαρή μείωση της κλιμακωτής αποκοπής για ακαθάριστο μισθό  € 3178,78 ⁴  δεν θα υπερβεί το 1,2%, λόγω της συνακόλουθης αύξησης του Φόρου Εισοδήματος⁵, εφόσον η κλιμακωτή αποκοπή τυγχάνει φοροαπαλλαγής. Σημαντικό μέρος της αύξησης λόγω τιμαρίθμου και μείωσης κλιμακωτής αποκοπής θα εξανεμιστεί λόγω αύξησης κατά 0,85% της εισφοράς στο ΓΕΣΥ⁶ τον Μάρτιο του 2020. Αθροιστικά, η αύξηση των καθαρών μισθών το Μάρτη του2020, μη υπολογιζόμενης της επίδρασης των προσαυξήσεων,  δεν θα υπερβεί το 1% κατά μέσο όρο.

Ανάπτυξη

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα της διαφοροποίησης που θα  προκύψει στους μισθούς λόγω τιμαρίθμου, μείωσης κλιμακωτής αποκοπής και αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ.  

Α. Τιμαριθμικό Επίδομα

Ενδεικτικά οι ακαθάριστες αυξήσεις που θα λάβουν οι συνάδελφοι, ανάλογα με την κλίμακα μισθοδοσίας τους είναι:

Α1. Απλοί εκπαιδευτικοί: Συνδυασμένες κλίμακες Α8 – Α10 – Α11⁷

Α1.1 Νεοεισερχόμενοι: Κλίμακα Α8 – 10% : Μηνιαία ακαθάριστη αύξηση € 4,23

Α1.2 Κλίμακα Α8 ( Βάση-κορυφή) : Μηνιαία ακαθάριστη αύξηση € 4,70 έως € 7,22

Α1.3 Κλίμακα Α10 ( 4η βαθμίδα-κορυφή) : Μηνιαία ακαθάριστη αύξηση € 7,52 έως € 9,09

Α1.4 Κλίμακα Α11 ( 6η βαθμίδα-κορυφή) : Μηνιαία ακαθάριστη αύξηση € 9,34 έως € 10,28

Α2. Βοηθοί διευθυντές: Κλίμακα Α11(ii) [ Α11 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις ]⁸

Α2.1 Κλίμακα Α11(ii) ( Βάση-κορυφή) : Μηνιαία ακαθάριστη αύξηση € 7,77 έως € 10,91

Α3. Διευθυντές: Κλίμακα Α12(ii) [ Α12 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις ]⁹

Α2.1 Κλίμακα Α12(ii) ( Βάση-κορυφή) : Μηνιαία ακαθάριστη αύξηση €8,62 έως € 12,25

Β. Μείωση Κλιμακωτής αποκοπής: Ενδεικτικά παραδείγματα της ακαθάριστης αύξησης που θα προκύψει το 2020 λόγω της μείωσης της κλιμακωτής αποκοπής:

Β1. Απλοί εκπαιδευτικοί: Συνδυασμένες κλίμακες Α8 – Α10 – Α11

Β1.1 Νεοεισερχόμενοι: Κλίμακα [Α8 – 10%] : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €1860,67. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: €21,52. [ Ποσοστό 1,16% ακαθάριστα ]

Β1.2 Κλίμακα Α8 Βάση:  Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €2067,60.  Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: €26,69. [ Ποσοστό 1,29% ακαθάριστα ]  

Β1.3 Κλίμακα Α8 (κορυφή) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €3178,78  Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: €54,47.  [ Ποσοστό 1,71% ακαθάριστα ]   

Β1. 4 Κλίμακα Α10 ( 4η βαθμίδα) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3308,87   Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 57,71. [ Ποσοστό 1,74% ακαθάριστα ]    

Β1.5 Κλίμακα Α10 ( 9η βαθμίδα, κορυφή) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3999,83   Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 75. [ Ποσοστό 1,88% ακαθάριστα ]    

Β1.6 Κλίμακα Α11 ( 6η βαθμίδα): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €4111,56. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: €77,79. [ Ποσοστό 1,89% ακαθάριστα]    

 Β1.7 Κλίμακα Α11 ( 9η βαθμίδα, κορυφή): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €4526,51. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 88,16. [Ποσοστό 1,95% ακαθάριστα ]

Β2. Βοηθοί διευθυντές: Κλίμακα Α11(ii) [ Α11 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις ]

Β2.1 Κλίμακα Α11(ii) ( Βάση) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3419,97. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 60,50. [ Ποσοστό 1,77% ακαθάριστα ]  

Β2.2 Κλίμακα Α11(ii) ( Κορυφή) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 4803,15. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 95,08. [ Ποσοστό 1,98% ακαθάριστα ]

Β3. Διευθυντές: Κλίμακα Α12(ii) [ Α12 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις ]

Β2.1 Κλίμακα Α12(ii) ( Βάση): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3795, 77. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 69,89. [ Ποσοστό 1,84% ακαθάριστα ]

Β2.2 Κλίμακα Α12(ii) ( Κορυφή) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 5392,29. Ποσό επιστροφής κλιμακωτής αποκοπής: € 109,81. [ Ποσοστό 2,04% ακαθάριστα ]

Γ. Αύξηση εισφοράς στο ΓΕΣΥ  κατά 0,85% από 1/3/2020

Γ1. Απλοί εκπαιδευτικοί: Συνδυασμένες κλίμακες Α8 – Α10 – Α11

Γ1.1 Νεοεισερχόμενοι: Κλίμακα [Α8 – 10%] : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €1860,67. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 15,82. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 49,31 ]

Γ1.2 Κλίμακα Α8 Βάση: Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €2067,60. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 17,57. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 54,79 ]

Γ1.3 Κλίμακα Α8 (κορυφή): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3178,78. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 27,02. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 84,24 ]

Γ1. 4 Κλίμακα Α10 ( 4η βαθμίδα): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3308,87. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ:     € 28,13. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 87,69 ]  

Γ1.5 Κλίμακα Α10 ( 9η βαθμίδα, κορυφή): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3999,83 Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ:  €34. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 106 ]   

Γ1.6 Κλίμακα Α11 ( 6η βαθμίδα) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 4111,56. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ:  € 34,95. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 108,96 ]   

Γ1.7 Κλίμακα Α11 ( 9η βαθμίδα, κορυφή) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €4526,51. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: €38,48 . [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 119,95 ]

Γ2. Βοηθοί διευθυντές: Κλίμακα Α11(ii) [ Α11 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις ]

Γ2.1 Κλίμακα Α11(ii) ( Βάση) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3419,97. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 29,07 . [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 90,63 ]

Γ2.2 Κλίμακα Α11(ii) ( Κορυφή) : Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 4803,15. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 40,83 . [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 127,28 ]

Γ3. Διευθυντές: Κλίμακα Α12(ii) [ Α12 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις ]

Γ3.1 Κλίμακα Α12(ii) ( Βάση): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 3795, 77. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 32,26 . [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 100,59 ]

Γ3.2 Κλίμακα Α12(ii) ( Κορυφή): Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: € 5392,29. Ποσό αύξησης εισφοράς στο ΓΕΣΥ: € 45,83. [ Συνολική μηνιαία εισφορά: € 142,90 ]

Σημειώσεις

1. Υπουργείο Οικονομικών, Εγκύκλιος 1599, Αρ. Φακ.: 13.27.001.001,  ημερομηνίας 3/1/2020, κατατεθειμένη στο www.mof.gov.cy

2. Η Εγκύκλιος αναφέρει ότι ο Μέσος όρος του Δείκτη Τιμών καταναλωτή το 2019 αυξήθηκε κατά 0,46% σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του 2018. Επειδή όμως η αναπροσαρμογή των μισθών με βάση τη σχετική ρύθμιση ανέρχεται, υπό  προϋποθέσεις, στο 50% της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, οι υπάλληλοι θα τύχουν αύξησης μόνο 0,23%.

3. Πίνακας 1: Μείωση κλιμακωτής αποκοπής το 2020 σε σχέση με το 2019

Ύψος μισθού €

(μισθολογικά κλιμάκιο)

Ποσοστά αποκοπής μεταξύ 01/01/2019 έως 31 / 12 /2019

Ποσοστά αποκο-πής μεταξύ 1/1/2020 έως 31 / 12 /2020 (%)

Αύξηση μισθού ανά κλιμάκιο €

Αύξηση μισθού  μέχρι:

Ποσοστό (%) ακαθάριστης αύξησης ανά κλιμάκιο

1 - 1000

-

-

-

-

0

1001 - 1500

5,8

3,3

12,50

12,50

0,83

1501 - 2000

7,8

5,3

12,50

25,00

1,25

2001 - 3000

13,5

11,0

25,00

50,00

1,67

3001 - 4000

16,0

13,5

25,00

75,00

1,88

4001+

17,5

15,0

Αναλόγως μισθού

 4..Το ποσό των € 3178 αντιστοιχεί στην κορυφή της κλίμακας Α8 την οποία θέτουμε ως υποθετικό μέσο όρο του μισθού του απλού δασκάλου. Έχουμε: ( 3178,78 – 1000) Χ 0,025 = € 54,47 μείωση κλιμακωτής αποκοπής.

5. Στο παράδειγμα της σημείωσης αρ.4, το 30% των € 54,47 δηλαδή ποσό € 16,34 θα επιστραφεί στο κράτος ως αύξηση στο Φόρο εισοδήματος και το όφελος που θα έχει ο συνάδελφος θα συρρικνωθεί στο ποσό των € 38,13 ή ποσοστό 1,2% του ακαθάριστου μισθού του.
Μέχρι το Φλεβάρη του 2020 οι εισφορές των μισθωτών του Δημοσίου για την υγεία ήταν: Εισφορά ΓΕΣΥ 1,7% , Εισφορά Ιατρικής Περίθαλψης στα κρατικά νοσοκομεία 0,1%, συνολικό ποσοστό υφιστάμενων εισφορών 1,8%. Από την 1/3/2020 η εισφορά των μισθωτών στο ΓΕΣΥ θα αυξηθεί στο 2,65%, ενώ η μικρή εισφορά 0,1% των δημοσίων υπαλλήλων για τα κρατικά νοσοκομεία αναμένεται να καταργηθεί ως στερούμενη νοήματος. Συνακόλουθα θα επέλθει αύξηση εισφοράς 0,85% για το ΓΕΣΥ.
7. Οι νεοεισερχόμενοι εντάσσονται στην Α8 – 2 πρ. [ €1861 ] στην οποία παραμένουν δύο χρόνια. Ακολούθως εντάσσονται στην αρχική βαθμίδα της Α8 [ €2068 ] και με ετήσιες προσαυξήσεις την εξαντλούν σε 12 χρόνια [ Κορυφή Α8,  €3179 ]. Ακολούθως εντάσσονται στο 4ο σκαλοπάτι της Α10 [ €3309  ] στην οποία ανελίσσονται για έξι χρόνια. [ Κορυφή Α10,  €4000 ]. Τέλος εντάσσονται στο 6ο σκαλοπάτι της Α11   €4112  την οποία εξαντλούν δια ετησίων προσαυξήσεων σε 3 χρόνια[ Κορυφή Α11,  €4526 ]. Σύνολο ετών μισθολογικής ανέλιξης απλού εκπαιδευτικού 23 χρόνια. Τα ποσά αφορούν μεικτούς μισθούς το 2020 και δίνονται στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που αναφέρονται στις σημειώσεις 8 και 9.
8.  Η κλίμακα των β. διευθυντών Α11 (ii) έχει έντεκα βαθμίδες. Η αρχική της είναι € 3420 και η κορυφή € 4803
9..Η Κλίμακα των διευθυντών Α12(ii) έχει δέκα βαθμίδες. Η αρχική της είναι € 3796 μηνιαίως και η κορυφή € 5392.
10. Πίνακας 2: Ποσοστά κλιμακωτής αποκοπής από το 2012 που άρχισε μέχρι την 1/1/2023 που καταργείται παντελώς