Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Οι εκθέσεις και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών

Αξιολόγηση – εκθέσεις εκπαιδευτικών σε συντομία.


1. Μόνιμοι επί δοκιμασία εκπαιδευτικοί:


Η περίοδος δοκιμασίας τους διαρκεί δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της διετίας υποβάλλεται έκθεση ανά εξάμηνο από τον οικείο επιθεωρητή σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου. Ο διορισμός επικυρώνεται μετά το τέλος της περιόδου.
2. Μέχρι τη συμπλήρωση 11 χρόνων υπηρεσίας του εκπαιδευτικού: Ο Επιθεωρητής συντάσσει, ανά διετία την συνήθη περιγραφική έκθεση, χωρίς βαθμολογία.
3. Την πρώτη αριθμητική βαθμολογία έχει ο εκπαιδευτικός στο 12ο έτος υπηρεσίας. Ακολούθως έχει βαθμολογία στο 13ο, 15ο, 17ο ....... έτος υπηρεσίας. Η ανά διετία αριθμητική αξιολόγηση του δασκάλου συνεχίζεται μέχρι το 25ο έτος υπηρεσίας, μετά δε από αυτό το έτος αξιολογείται ανά τριετία.
4. Η αξιολόγηση των διευθυντών γίνεται από τριμελές κλιμάκιο ανά τριετία.
5. Η αριθμητική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται στους ακόλουθους 4 τομείς:

Α) Επαγγελματική κατάρτιση,
Β) Επάρκεια στην εργασία,
Γ) Οργάνωση – διοίκηση – ανθρώπινες σχέσεις
Δ) Γενική συμπεριφορά και δράση. Κάθε τομέας βαθμολογείται με 10 βαθμούς.

6. Η βαθμολογία χαρακτηρίζεται:
36+ : Εξαίρετος, 31 –35 Λίαν ευδόκιμος, 26-30 ευδόκιμος, 20-25 ικανοποιητική, μέχρι 19 μη ικανοποιητική.
Αν η βαθμολόγηση σε οποιοδήποτε από τους 4 τομείς είναι κάτω του 5, χαρακτηρίζεται μη ικανοποιητική, ανεξαρτήτως του αθροίσματος.

7. Εκθέσεις: Υποβάλλονται τα ακόλουθα είδη εκθέσεων:
Ατομικό πληροφοριακό δελτίο: Μια φορά τον χρόνο, κάθε Μάιο, από τον ίδιο το δάσκαλο, ως έκθεση αυτοαξιολόγησης.
Έκθεση για τους δασκάλους: Υποβάλλεται από το διευθυντή, ανά διετία.
Έκθεση για τους επί δοκιμασία: Υποβάλλεται κάθε 6 μήνες, από τον επιθεωρητή σε συνεργασία με το διευθυντή.
Συνήθης περιγραφική έκθεση: Τη συντάσσει ο επιθεωρητής, αφού πάρει τη γνώμη του διευθυντή, ανά διετία.
Ειδική έκθεση: Αυτή εμπεριέχει την αριθμητική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Συντάσσεται από κλιμάκιο 3 επιθεωρητών. (Στην πράξη βαρύνουσα είναι η άποψη του οικείου επιθεωρητή που αποτελεί μέλος της τριάδας)
Έκθεση για το σχολείο: Την συντάσσει ο διευθυντής σε συνεργασία με το διδασκαλικό σύλλογο.