Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Συμπληρώθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2020 εκατό μήνες από την κατάργηση του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων για τους  νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς. Το άρθρο 13 του Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  Νόμου¹ στερεί στους νέους εκπαιδευτικούς κατοχυρωμένα δικαιώματα από τη δεκαετία του εξήντα. Το επίμαχο άρθρο αναφέρει ότι:

Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, δεν εντάσσονται σε Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο μ΄ αυτό, ούτε εφαρμόζονται σε σχέση με τους υπαλλήλους αυτούς οι διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή κανονισμών.

Ουδέποτε προηγουμένως στην ιστορία του συνδικαλισμού τόσες λίγες λέξεις σηματοδοτούσαν την απώλεια τόσων πολλών ωφελημάτων. Οι τριάντα οκτώ λέξεις του άρθρου σημαίνουν ότι κάθε εκπαιδευτικός που μονιμοποιήθηκε κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 θα χάσει πέραν των εκατό χιλιάδων ευρώ εφάπαξ φιλοδώρημα και πέραν των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ετησίως από την κατάργηση της κυβερνητικής σύνταξης. Πρόκειται για ένα πισωγύρισμα άνευ προηγουμένου, μια καταστροφή πρώτου μεγέθους στην ιστορία του συνδικαλισμού.

Για να γλυκάνει το χάπι η κυβέρνηση υποσχέθηκε τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχομένους. Μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε στους εκατό μήνες που πέρασαν. Μια υπόσχεση της οποίας το αναδρομικό κόστος εφαρμογής είναι τεράστιο. Για να καλύψεις αναδρομικά εισφορές για εκατό μήνες πρέπει να δώσεις για κάθε υπάλληλο ποσό ίσο με έξι μηνιαίους μισθούς.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που ακράδαντα πιστεύουμε ότι η πλέον συμφέρουσα λύση, τόσο για το κράτος όσο και για τους νεοεισερχόμενους υπάλληλους, είναι η ένταξη τους στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων. Η λύση αυτή είναι συμφέρουσα γιατί το άμεσο κόστος εφαρμογής της είναι μηδαμινό, εφόσον οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους είναι κάτω των σαράντα πέντε ετών.

Επιπλέον καλούμε τις συντεχνίες να αγωνιστούν για κατάργηση των ποινών (penalties) σε περιπτώσεις πρόωρων αφυπηρετήσεων, όχι μόνο για τους συναδέλφους που εμπίπτουν στο Σχέδιο Πρόωρων αφυπηρετήσεων και αφυπηρετούν την 1η Σεπτεμβρίου του 2020, αλλά για όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να αφυπηρετήσουν πρόωρα. Αυτό θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων στην εκπαίδευση και θα ανανεώσει το προσωπικό των σχολείων μας με νέους, έμπειρους και δυναμικούς εκπαιδευτικούς.

Σημειώσεις

  1. Νόμος 216(Ι)/2012 κατατεθειμένος στο www.cylaw.org

*Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020.