Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 252 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 2019
There are no translations available.

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020.

Περίληψη

Τα τελευταία πέντε χρόνια οι προσφερόμενες κατ’ έτος θέσεις βοηθών διευθυντή Δημοτικού Σχολείου είναι ελάχιστες και σπάνια φτάνουν σε διψήφιο αριθμό. Ως αποτέλεσμα υπάρχει τεράστια αναμονή, καθώς, για να γίνεις βοηθός διευθυντής εκτός από μεταπτυχιακό χρειάζεται  προϋπηρεσία σε θέση δασκάλου ενός τετάρτου του αιώνος κατ’ ελάχιστον (25+ έτη). Σχεδόν ένας στους τέσσερις υποψήφιους έχουν στα χέρια τους διδακτορικό ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις έχει μάστερ.

Το γεγονός ότι την πενταετία 2008-2013 προήχθησαν μαζικά άτομα σε θέση βοηθού διευθυντή σε ηλικία 35-40 ετών, αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία του προβλήματος έλλειψης ευκαιριών ανέλιξης.  Αυτό γιατί όσοι προήχθησαν τότε θα κρατούν τις θέσεις ανέλιξης σχεδόν για ένα τέταρτο του αιώνα. Η πυραμίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι μπλοκαρισμένη. Το πρόβλημα θα λυθεί μερικώς με την εφαρμογή του σχεδίου πρόωρων αφυπηρετήσεων χωρίς πέναλτι τα επόμενα χρόνια και τη συνακόλουθη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων ανέλιξης.

Εισαγωγή

Στις 22 Μαΐου 2019 ανακοινώθηκαν από την ΕΕΥ τα ονόματα των εφτά απλών δασκάλων που προήχθησαν σε θέση βοηθού διευθυντή, με έναρξη ισχύος της προαγωγής τους από 1ης Σεπτεμβρίου 2019. Είχε προηγηθεί  ανακοίνωση  της ΕΕΥ ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019 στην οποία αναφερόταν ότι οι είκοσι ένας (21) υποψήφιοι που προτείνονταν για προαγωγή  καλούνταν σε συνέντευξη την 21η και 22η Μαΐου 2019. Εκτός από τα ονόματα, η ανακοίνωση περιείχε την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με βάση την οποία απόκτησαν το δικαίωμα να πάνε σε συνέντευξη και να διεκδικήσουν προαγωγή.

Λόγω μη πρόσβασης στους καταλόγους των Συμβουλευτικών Επιτροπών δεν έχουμε αριθμούς και ονόματα μη προτεινομένων. Η έρευνα θα περιοριστεί στους προτεινόμενους για προαγωγή.

Μεθοδολογία υπολογισμού των υπηρεσιακών δεδομένων των υποψηφίων β. δ/ντων.

Οργανώσαμε τη βάση δεδομένων της έρευνας, που στηρίζει τα συμπεράσματα με βάση τα ακόλουθα:

 1. 1. Η ανακοίνωση της ΕΕΥ περιείχε τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων διευθυντών δηλαδή το άθροισμα = Αξία + Προσόντα + αρχαιότητα στη θέση δασκάλου¹
 1. 2. Η αξία όλων των προτεινομένων υποψηφίων είναι εκατό ενενήντα μονάδες λόγω της ισοπέδωσης των βαθμολογιών των Βοηθών Διευθυντών στο τριάντα οκτώ² (38)
 1. 3. Η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων λήφθηκε  από τους πίνακες μονάδων μετάθεσης της ΕΕΥ.³
 1. 4. Αφαιρώντας από τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων την αξία και την αρχαιότητα υπολογίζουμε τις μονάδες προσόντων τους.
 1. 5. Το φύλο των υποψηφίων είναι προφανές από το όνομα τους.
 1. 6. Οι πιθανές τιμές των μονάδων ΕΦ είναι 2,17 και 1,08 λόγω της διάρκειας της θητείας που ήταν 26 και 13 μήνες τη δεκαετία του 1990 όταν οι άντρες υποψήφιοι υπηρέτησαν τη θητεία τους.

Προτεινόμενοι για θέση βοηθού β. διευθυντή-Μάιος 2019

 1. 1. Κλήθηκαν σε συνέντευξη είκοσι ένας δάσκαλοι για να διεκδικήσουν εφτά θέσεις βοηθών διευθυντών. Αναλογούσαν τρεις υποψήφιοι για κάθε θέση προαγωγής. Η μέση προαξιμότητα⁴ ήταν 33,33%, ποσοστό  αναμενόμενο εφόσον με βάση το Νόμο  ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη πρέπει να είναι τριπλάσιοι των προσφερόμενων θέσεων.
 1. 2. Ο πρώτος σε συνολική βαθμολογία υποψήφιος είχε 221,14 μονάδες και ο τελευταίος 218,05. Η συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ αποδίδει πέντε μονάδες, ενώ η διαφορά πρώτου και τελευταίου μόλις υπερβαίνει τις τρεις μονάδες.  Η δυνατότητα της ΕΕΥ να ανατρέψει τη σειρά του καταλόγου και να προάγει τα άτομα που κρίνει ως τα καταλληλότερα είναι πασίδηλη.
 1. 3. Έντεκα στους είκοσι ένα υποψήφιους πήγαν στην συνέντευξη με 218,25 μονάδες. Μόνο δύο υποψήφιοι υπερβαίνουν τις διακόσιες είκοσι μονάδες.
 1. 4. Το μποτιλιάρισμα των υποψηφίων φαίνεται από το γεγονός ότι η διαφορά μεταξύ του έκτου και του εικοστού πρώτου υποψηφίου ήταν μικρότερη της μισής μονάδας.
 1. 5. Παρόλη τη δυνατότητα της να προάγει άτομα ανεξαρτήτως σειράς, η ΕΕΥ ακολούθησε βασικά τη σειρά του καταλόγου. Από τους πρώτους δέκα στον κατάλογο προήγαγε τους εφτά και σε κάθε περίπτωση δεν υπερέβη το πρώτο μισό του καταλόγου.

Υπηρεσιακά και άλλα χαρακτηριστικά των υποψηφίων βοηθών διευθυντών

 1. 1. Από τους είκοσι ένα  υποψήφιους διευθυντές οι δεκαπέντε ήταν γυναίκες (71,43%)  και  οι έξι άντρες (28,57%)
 1. 2. Από τους εφτά προαχθέντες οι τέσσερις ήταν γυναίκες (57,14%) και οι τρεις άντρες (42,86%). Κατ’ αναλογία οι άντρες ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς, αφού ενώ το ποσοστό των ανδρών υποψηφίων είναι κάτω του 30%, η συμμετοχή τους στην πίττα των προαγωγών υπερβαίνει το 40%.
 1. 3. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα των  υποψηφίων βοηθών διευθυντών σε θέση δασκάλου ήταν 24,76 χρόνια με τυπική απόκλιση 1,12 έτη. Η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων είχαν υπηρεσία 24 έως 26 έτη. Μόνο πέντε υποψήφιοι είχαν υπηρεσία ελαφρά κάτω των είκοσι τεσσάρων ετών.
 1. 4. Ποια είναι τα ποσοστά των υποψηφίων σε σχέση με τα προσόντα τους; Από τους είκοσι ένα υποψήφιους

-          Ο ένας δηλαδή ποσοστό 4,76% είχαν βασικά προσόντα

-          Οι δεκαπέντε, ή ποσοστό 71,43% είχαν μεταπτυχιακό επιπέδου μάστερ

-          Οι πέντε δηλαδή ποσοστό 23,81% είχαν διδακτορικό

 1. 5. Το 80,95% των υποψηφίων κατέρχονται στη μάχη των προαγωγών με ταυτόσημη αξία εκατό ενενήντα (190) μονάδων ενώ το υπόλοιπο 19,05% υστερούσε ελάχιστα εφόσον η αξία τους ήταν 189,8 μονάδες.
 1. 6. Άπαντες οι υποψήφιοι είχαν τριάντα οκτώ στις δύο τελευταίες βαθμολογίες που είναι και οι πλέον βαρύνουσες, εφόσον υπολογίζεται το τετραπλάσιο του μέσου όρου τους στον καθορισμό της αξίας τους.

Φορτωμένοι μεταπτυχιακά και διδακτορικά αλλά με ελάχιστες προσδοκίες ανέλιξης…

 1. 7. Πώς συσχετίζεται η υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων με τα προσόντα τους; Με βάση τα στοιχεία που μαζέψαμε προκύπτει ότι:

-          Ο υποψήφιος με βασικά προσόντα είχε υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου 26,25 έτη.

-          Οι δεκαπέντε υποψήφιοι με μάστερ είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  24,97 έτη, με επικρατούσα τιμή τα 25,25 έτη. Η τυπική απόκλιση είναι σχεδόν ένα έτος. (0,95 έτη )

-          Οι πέντε υποψήφιοι με διδακτορικό είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  23,82 χρόνια.

Όσο πιο πολλά τυπικά προσόντα έχει ο δάσκαλος, τόσο πιο ενωρίς μπαίνει στη διαδικασία προαγωγής. Το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό ερμηνεύεται ως επιταχυντής της προαγωγής.

 1. 8. Πώς συσχετίζεται το φύλο με την υπηρεσιακή αρχαιότητα των υποψηφίων βοηθών διευθυντών;

-          Οι δεκαπέντε γυναίκες υποψήφιοι είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση ελαφρά μεγαλύτερη των είκοσι πέντε ετών ( ακριβής μέσος όρος 25,18 έτη). Η αντίστοιχη τυπική απόκλιση είναι 0,67 έτη.

-          Οι  έξι άντρες υποψήφιοι είχαν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην εκπαίδευση  23,7 έτη, 1,48 έτη λιγότερα από τις γυναίκες.

 1. 9. Η προαξιμότητα των υποψηφίων  σε σχέση με το φύλο τους είναι

-          Προαξιμότητα Αντρών= (3/6 )Χ100= 50%

-          Προαξιμότητα Γυναικών= ( 4/15)Χ100=26,7%

Είναι φανερό ότι κατ’ αναλογία οι άνδρες είχαν σχεδόν διπλάσια επιτυχία στη συγκεκριμένη διαδικασία προαγωγών από τις γυναίκες. Αυτό επιβεβαιώνει ανάλογα συμπεράσματα προηγουμένων ερευνών.

 1. 10. Η προαξιμότητα των υποψηφίων  σε σχέση με τα προσόντα τους είναι

-          Προαξιμότητα κατόχων βασικών προσόντων= (1/1)Χ100= 100%

-          Προαξιμότητα Κατόχων μάστερ= ( 4/15)Χ100=26,67%

-          Προαξιμότητα Κατόχων διδακτορικού= ( 2/5 )Χ100=40%

 1. 11. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου των προαχθέντων ήταν 24,95 έτη.
 1. 12. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα σε θέση δασκάλου των μη προαχθέντων ήταν 24,66 έτη. Είναι φανερό ότι όσοι προήχθησαν είχαν οριακά μεγαλύτερη  υπηρεσιακή αρχαιότητα από αυτούς που δεν προήχθησαν.
 1. 13. Άπαντες οι άντρες υποψήφιοι είχαν χρησιμοποιήσει μονάδες θητείας.

Συμπέρασμα

 1. 1. Από το 2014 και μετά οι προαγωγές βοηθών διευθυντών στη Δημοτική Εκπαίδευση είναι πολύ λίγες. Ο αριθμός αυτών που προάγονται είναι μονοψήφιος
 1. 2. Ως αποτέλεσμα του μικρού αριθμού προαγωγών υπάρχει μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται σήμερα (2019) πέραν των είκοσι πέντε ετών υπηρεσίας για να γίνει κάποιος βοηθός διευθυντής… Η αναμονή αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
 1. 3. Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι  έχουν μάστερ, ενώ λόγω του πληθωρισμού των μάστερ σημαντικό ποσοστό έχουν και διδακτορικό.
 1. 4. Το ποσοστό των υποψηφίων βοηθών διευθυντών με διδακτορικό είναι 23,81% (5/21) ενώ οι υποψήφιοι διευθυντές με το ίδιο προσόν ήταν 8,33%. Όσο νεότεροι οι υποψήφιοι τόσο περισσότερα τυπικά προσόντα έχουν και άρα τόσο πιο «ακριβή» είναι η προαγωγή για τον επίδοξο διεκδικητή της.

Σημειώσεις

1. Στους στρατεύσιμους στο άθροισμα υπήρχαν επιπλέον οι μονάδες υπηρεσίας στην Ε.Φ.

2. Υπήρχαν τέσσερις υποψήφιοι που είχαν ένα τριάντα επτά τα τελευταία δέκα χρόνια, δηλαδή οι πέντε τελευταίες βαθμολογίες τους ήταν 37,38,38,38,38 και η συνακόλουθη αξία του ήταν (4Χ38) + (37+38+38+38+38)/4 = 189,8. Διασταυρώθηκε και από τη βάση δεδομένων προηγούμενης έρευνας προαγωγών. (2018)

3. https://www.eey.gov.cy

4. Προαξιμότητα Ο στατιστικός δείκτης της προαξιμότητας ομάδας δίνεται από τον τύπο:   Προαξιμότητα ομάδας (%) = (Αριθμός προαχθέντων ομάδας /Αριθμός υποψηφίων ομάδας) Χ 100

5.  https://m314lp.blogspot.com

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49