Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 147 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία διευθυντών 2017 Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μισθοδοσία διευθυντών 2017 με πίνακες δεδομένων και λεπτομερείς επεξηγηματικές σημειώσεις.

Πίνακας 1: Μεικτές απολαβές διευθυντών Δημοτικών Σχολείων 2017

Κλίμακα

βαθμίδα

Ετήσιος βασικός

μισθός €

Μηνιαίος  βασικός

μισθός €

Μηνιαία

γενική

Αύξηση

6,656% €

Τιμαριθμικό επίδομα 27,99%

 

Μεικτές μηνιαίες απολαβές

 

A12/ 1η

32947

2745,58

182,75

819,64

3747,97

Α12/ 2η

34487

2873,92

191,29

857,95

3923,16

Α12/ 3η

36027

3002,25

199,83

896,26

4098,34

Α12/ 4η

37567

3130,58

208,37

934,57

4273,52

Α12/ 5η

39107

3258,92

216,91

972,88

4448,71

Α12/ 6η

40647

3387,25

225,46

1011,20

4623,90

Α12/ 7η

42187

3515,58

234,00

1049,51

4799,09

Α12/ 8η

43727

3643,92

242,54

1087,82

4974,28

Α12 (i)

45267

3772,25

251,08

1126,13

5149,46

Α12 (ii) Κορυφή

διευθυντή

46807

3900,58

259,62

1164,44

5324,64

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

1. Η στήλη 2 παρουσιάζει τον ετήσιο βασικό μισθό κάθε βαθμίδας της  κλίμακας Α12(ii), που αποτελείται   από 10 βαθμίδες. Η ετήσια προσαύξηση της κλίμακας Α12(ii) είναι €1540. Αν προσθέσετε σε κάθε βαθμίδα της στήλης 2 τον αριθμό 1540 βρίσκεται τον βασικό μηνιαίο μισθό της επόμενης βαθμίδας.

2. Η στήλη 3 παρουσιάζει τον βασικό μηνιαίο μισθό για κάθε μια από τις 10 βαθμίδες της κλίμακας Α12(ii).  Προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 2ης στήλης δια 12 και στρογγυλοποιήσουμε το πηλίκο στο πλησιέστερο εκατοστό.  Με την διαίρεση αυτή προκύπτουν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί για κάθε σκαλοπάτι της Α12(ii).

3. Οι αριθμοί της 4ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς της 3ης στήλης επί 0,06656. Με τον πολλαπλασιασμό αυτό βρίσκουμε την μηνιαία αύξηση των βασικών μισθών . Οι γενικές αυξήσεις συμποσούνται σε ποσοστό 6,656%. Διαμορφώθηκαν  την 1η Ιανουαρίου 2009 όταν δόθηκαν για τελευταία φορά γενικές αυξήσεις μισθών.

4. Οι αριθμοί της 5ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 3ης και 4ης στήλης επί 0,2799. Με την πράξη αυτή υπολογίζουμε το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα για κάθε μια από τις 10 βαθμίδες της Α12(ii).  Το τιμαριθμικό επίδομα διαμορφώθηκε στο ποσοστό 27,99% την 1η Ιουλίου 2011, που έγινε για τελευταία φορά τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών.

5. Οι αριθμοί της 6ης στήλης δίνουν τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς για κάθε βαθμίδα Της κλίμακας Α12(ii). δίνονται από τον τύπο:

Ακαθάριστος μισθός = Βασικός μηνιαίος μισθός + Μηνιαία γενική αύξηση  μισθού+ τιμαριθμικό επίδομα

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί της 6ης στήλης αποτελούν το άθροισμα των  αριθμών της 3ης , 4ης και 5ης στήλης που βρίσκονται στην ίδια οριζόντια σειρά. Ο ακαθάριστος μισθός παρουσιάζεται συνήθως από τα ΜΜΕ όταν θέλουν να δημιουργήσουν στον κόσμο τη ψευδαίσθηση ότι οι μισθοί στο δημόσιο είναι πολύ ψηλοί. Στην πραγματικότητα ένα ποσοστό 30% έως 35% των ακαθάριστων μισθών προ-αποκόπτεται και οι καθαροί μισθοί είναι πολύ χαμηλότεροι. Για το θέμα των αποκοπών όμως θα μιλήσουμε στον πίνακα 2 και στις εκτενείς σημειώσεις που ακολουθούν.

.

Πίνακας 2: Μεικτές απολαβές, αποκοπές και καθαρός διευθυντών  2017

Κλίμακα

βαθμίδα

Μεικτός

(ακαθάριστος)

Μισθός

Αποκοπές  €

Καθαρός Μισθός

Ταμείο

Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

3,95%

Αποκοπές

Σταθερού

ποσοστού

7%

(σημ.1)

Μείωση

απολα-βών

3,8%-17,5%

Φόρος Εισοδή-ματος

Σύνολο

αποκοπών 

Ποσοστό

Αποκοπών

%

A12/ 1η

3747,97

148,04

262,36

405,68

332,26

1148,34

30,64

2599,63

Α12/ 2η

3923,16

154,96

274,62

433,71

370,66

1233,95

31,45

2689,21

Α12/ 3η

4098,34

161,88

286,88

463,21

408,61

1320,58

32,22

2777,76

Α12/ 4η

4273,52

168,80

299,15

493,87

446,21

1408,03

32,95

2865,49

Α12/ 5η

4448,71

175,72

311,41

524,52

483,82

1495,47

33,62

2953,24

Α12/ 6η

4623,90

179,05

Ανώτατο όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4533Χ3,95%)

323,67

555,18

522,50

1580,40

34,18

3043,50

Α12/ 7η

4799,09

335,94

585,84

562,18

1663,01

34,65

3136,08

Α12/ 8η

4974,28

348,20

616,50

601,86

1745,61

35,09

3228,67

Α12 (Ι)

5149,46

360,46

647,16

641,53

1828,20

35,50

3321,26

Α12 (ΙΙ) Κορυφή

διευθυντή

5324,64

372,72

677,81

681,22

1910,80

35,89

3413,84

Σημειώσεις: Αποκοπές από τους μισθούς κλίμακας Α12 (ii)

1.Οι αποκοπές σταθερού ποσοστού διευθυντών με λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας, που ισούνται με 7% και  είναι οι ακόλουθες:

Α. Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης: 3% [Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]

Β. Εισφορά Σύνταξης Χηρών: 2% [Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]

Γ. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: 1,5% [ Περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013, 30/4/2013 ]. Τυγχάνει φοροαπαλλαγής για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος.

Δ. Εισφορά στην ΠΟΕΔ: 0,5%. Φοροαπαλλάσσεται.

2. Εισφορά μισθωτών του δημοσίου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων(ΤΚΑ)

Οι μηνιαίες εισφορές στο ΤΚΑ  μονίμων εκπαιδευτικών με 1-400 μήνες υπηρεσίας την πενταετία  2014 – 2018, ισούται με το 3,95% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, με ανώτατο όριο μηνιαίων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές τα  € 4533 μηνιαίως  .Αν το σύνολο των αποδοχών πάνω στο οποίο θα πληρωθούν εισφορές στο ΤΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο   είναι λιγότερο από € 54396 (12 Χ 4533)τότε αποκόπτονται εισφορές στο ΤΚΑ από τον 13ο μισθό, μέχρι της συμπλήρωσης του προαναφερθέντος ποσού. Η εισφορά στο ΤΚΑ φοροαπαλλάσσεται.

Παράδειγμα

Υπάλληλος με μεικτό μισθό  €4300 στους 12 πρώτους μισθούς του χρόνου  θα πληρώσει εισφορά στο ΤΚΑ πάνω στα πρώτα € 2796 του 13ου μισθού. Η εισφορά αυτή είναι €110,44

3. Συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης για εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς

Για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,95%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο.

 

Τα προαναφερθέντα ισχύουν για εκπαιδευτικούς που ήταν στην υπηρεσία πριν την 1η Οκτωβρίου 2011. Εκπαιδευτικοί που μονιμοποιούνται μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία δεν ανήκουν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων δικαιούνται μόνο τη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων. ( Βασική + αναλογική )

4. Περιοδικές αποκοπές στο Ταμείο Συντάξεων Χηρών (ΤΣΧ)

Οι μηνιαίες εισφορές  στο ΤΣΧ των εκπαιδευτικών που καλύπτονται από το επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων, ισούνται με ποσοστό 2% επί του ακαθάριστου μισθού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2011.  Μέχρι το Σεπτέμβρη του 2011 το ποσοστό εισφοράς ήταν 0,75% μέχρι το όριο των ασφαλιστέων αποδοχών  και 1,75% πέραν του ορίου αυτού. [Ν 113(Ι)/2011, Ν 216(Ι)/2012]. Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ΤΣΧ από το 13ο μισθό.  Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές. Η εισφορά στο ΤΣΧ φοροαπαλλάσσεται για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος. Η εισφορά στο ΤΣΧ δεν επιστρέφεται στους άγαμους εισφορείς. Κάθε μήνας υπηρεσίας χωρίς εισφορές, πιστώνεται ως μισός μήνας για το σκοπό συμπλήρωσης των 400 μηνιαίων εισφορών.

5. Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης (ΑΣΣ)

Οι εκπαιδευτικοί που ήταν μόνιμοι την 1η Οκτωβρίου 2011 πληρώνουν 3% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από 1ης Οκτωβρίου 2011. Η ΑΣΣ τερματίζεται με την αφυπηρέτηση του εκπαιδευτικού. Η ΑΣΣ δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού. Η ΑΣΣ απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

6. Μείωση μισθού

Το μνημόνιο επέβαλε τις ακόλουθες μόνιμες κλιμακωτές μειώσεις μισθών:

α) Μισθοί μέχρι 1000 ευρώ: Αποκοπή 3,8%. Μείωση €38  για υπάλληλο με μεικτές απολαβές €1000.

β) Μείωση 10,3% στο μισθολογικό κλιμάκιο 1001-1500 ευρώ. Υπάλληλος με ακαθάριστο  μισθό €1500 θα έχει συνολική μείωση €89,50 .

γ) Μείωση 12,3% στο μισθολογικό κλιμάκιο 1501-2000 ευρώ. Ακαθάριστος μισθός €2000  έχει  σωρευτική  μείωση  €151 .

δ)Μείωση 13,5% στο μισθολογικό κλιμάκιο 2001-3000 ευρώ. Υπάλληλος με μισθό €3000  έχει  σωρευτική αποκοπή €286.

ε) Μείωση 16% στο μισθολογικό κλιμάκιο 3001-4000 ευρώ. Υπάλληλος με μισθό €4000  έχει  σωρευτική αποκοπή €446.

Στ) Για κάθε ευρώ άνω των 4000 η μηνιαία αποκοπή είναι 17,5%. Υπάλληλος με μεικτό μισθό €5000  έχει συνολική απώλεια €621.

Η μείωση μισθού απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

6. Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ)

Το ποσό ΦΕ υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα σας :

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει το 2017, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, στο ΤΣΧ, την Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης, την εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη μόνιμη (κλιμακωτή) μείωση απολαβών και την συνδρομή στην ΠΟΕΔ. 

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε το ΦΕ που σας προ-αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

φορολογούνται προς 30%. (€ 23700 φορολογούμενα @ 30%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο ευρώ (€) φορολογείται προς 35%.

8. Συνδρομή στην ΠΟΕΔ

Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5% του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η εισφορά  δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό και σταματά όταν κάποιος αποχωρήσει από τη συντεχνία.

Συντομογραφίες

ΤΚΑ = Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΣΧ = Ταμείο Σύνταξης Χηρών

ΓΛ = Γενικό Λογιστήριο

ΦΕ = Φόρος Εισοδήματος

ΑΣΣ = Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης

ΔΔΕ = Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Βιβλιογραφία-Πηγές πληροφοριών

  1. Μιχάλη Α. Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2011, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info
  1. Μιχάλη Α. Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2014, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

3.  Μιχάλη Α. Πόλη: Συμψηφισμός αναλογικής και Επαγγελματικής Σύνταξης, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

4. www.mlsi.gov.cy

5. www.mof.gov.cy/ird

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Σάββατο,
16/06/2018 08:53